2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Advent misztériuma - Váradi Tibor

http://www.meh.eoldal.hu/cikkek/advent-miszteriuma.html

A Michael-ünneptől (szeptember 29.) a karácsonyig tartó időszak a belső megpróbáltatások ideje. Ebben az időszakban egyre inkább fogy a Nap világító fénye, és növekednek a sötétség erői. Ez az ellenerők által való megkísértés ideje!
Az ellenerők az advent alatt különösen nagy erővel igyekeznek az emberhez férkőzni. Az embernek ekkor meg kell erősítenie az erkölcsi-szellemi erőit!
Ugyanakkor óriási lehetőség az advent időszaka az előrelépésre és fejlődésre. Az ember bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Advent négy hetében négyféle kísértés éri az embert, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában.

Advent első hete – Igazságosság Az ellenerők advent első hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Meg akarják téveszteni az ember érzékelését; hogy megrontsák az ember és a világ helyes viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.
Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény, a karmában jut kifejezésre. A karma pedig a sorssá vált tett.
Kezdetben csak kollektív karma létezett. Az egyéni karma megjelenése egybeesik az ember felegyenesedésével! A felegyenesedés által az ember vízszintes lényből függőleges lény lett. Gerince már nem párhuzamos a földdel, hanem merőleges arra; az ember így vált közvetítővé ég és föld között. A felegyenesedés nélkül nem jött volna létre az öntudat, az önállóság és az egyéni karma.
Ami egyetemes szinten a karma, az egyéni szinten az igazságosság. Igazságos csak az lehet, aki bizonyos igazságok birtokában van. Az igazság pedig a helyes megismerés gyermeke.

Advent második hete - Mértékletesség
Az ellenerők leginkább az éteri testet környékezik meg. Olyan hajlamokat keresnek benne, amelyek a vágyak önző, mértéktelen megnövekedéséhez vezetnek. Ezen a héten a mértékletesség az ember fegyvere. Mértékletesnek kell lenni az étkezésben, a gondolkodásban, a tévézésben és a beszédben.Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Nagyon ajánlatos ezen a héten többszöri szóböjtöt tartani!Ki kell terjeszteni a tudatosságot a beszédre is. Így születik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.
Advent harmadik hete - Bátorság
Az ellenerők elsősorban az asztrális testre hatnak: félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni. Az ember úgy érezheti, hogy elveszíti lelki egyensúlyát. Mintha a lélek három ereje vadállatokká akarna változni, akik azzal fenyegetik a tulajdonost, hogy rárohannak és elnyelik.
Akarat => Vad bikaÉrzés => Üvöltő oroszlánGondolat => Ragadozó sas

A lélek három vetületét meg kell szelidíteni!Az embernek bátorságra van szüksége, hogy szembeszálljon ezekkel a kaotikus erőkkel. A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat.A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A három lelkierő egyensúlyba hozatala pedig bátorságot szül!

Advent negyedik hete - Bölcsesség

A téli napfordulót közvetlenül megelőző időben az ember a szellemi világ küszöbéhez érkezik. Lehetősége nyílik új szellemi bölcsességek felvételére. Ezt próbálják az ellenerők meggátolni.

Ahrimán => Minden erejével azon fáradozik, hogy az ember ne tudja kihasználni a megnövekedett szellemi lehetőségeket.Lucifer => Be akarja engedni az embert a szellemi világba, de a küszöb őrének megkerülésével.

Ha az ember a küszöb őrével való találkozás nélkül lép be a szellemi világba, akkor egyik tévedésből a másikba eshet.Az emberrel a küszöb őrei itatják ki szellemvilágba való belépésnél a "felejtés poharát", és visszajövetelnél az "emlékezés poharát".

"Felejtés pohara" => Az ember felejtse el a földi logikát, hogy az ne torzítsa a szellemvilágban megszerzett bölcsességét."Emlékezés pohara" => Az ember a földi világba való visszatérés után is emlékezzen az "égben" kapott bölcsességekre.

Advent negyedik hetében tehát a legfontosabb a szellemi bölcsesség megszerzése és megtartása.

Advent és a hierarchiák

Az angyali hierarchiák advent négy hete alatt fokozatosan visszavonulnak az embertől. Advent a legnagyobb elhagyatottság időszaka, de pont ezért a legnagyobb szabadságé is.A hierarchiák eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.

Advent első hete - Az archék hatása gyengül

Az embernek kell felemelkednie az archék világába az igazságosság erőinek segítségével.

Advent második hete - Az arkangyalok hatása gyengül

Az embernek kell felemelkednie az arkangyalok világába a mértékletesség erőinek segítségével.

Advent harmadik hete - Az angyalok hatása gyengül

Az embernek kell felemelkednie az angyalok világába a bátorság erőinek segítségével.

Advent negyedik hete - Belső magány

Az embernek a karácsony előtti utolsó héten ki kell állnia a belső magány próbáját! Ez egy szükséges rossz, ugyanis az angyali hierarchiák eltávolodásából keletkező kozmikus magány érzése vezet el a szellemi megismerés templomához!

Advent és az okkult próbák

A szellemvilágba való helyes belépést okkult próbák sora előzi meg. Advent első három hete alkalmas egy-egy ilyen próba megéléséhez. A negyedik hét (a sikeresen végzett próbák után) pedig lehetőséget ad a belépésre a magasabb világokba a küszöb őreinek engedélyével.

Advent első hete - Tűzpróba

Ez egyfajta szellemi égésfolyamat. Egyes jelenségekkel kapcsolatban elég Ízisz fátyla; mélyebb megértés jön létre. Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni. A tűzpróba után még "büntetlenül" vissza lehet fordulni a beavatási útról. Ilyen esetben az ember életét mind fizikai, mind lelki vonatkozásban megerősödve fogja folytatni, és csak egy következő megtestesülés folyamán fejezi be a megkezdett beavatási utat.

Jelszó: "Egészséges emberi értelem nélkül minden lépted hiábavaló."

Advent második hete - Vízpróba

Ezen a szinten a külső körülmények általi támasz annyira hiányzik, mintha az ember vízben lebegne. Meg kell szerezni az önuralmat. A magasabb alapelveket és eszményeket a személyes hangulattól és érzelmi állapottól függetlenül tudni kell követni. Ezen a szinten kell kialakulnia egy egészséges és biztos ítélőképességnek is. (A szellemi úton a dolgokat megítélni kell, nem elítélni.) A magasabb világok tényei és lényei iránt teljes bizalom alakul ki, minden kétség megszűnik.

Jelszó: "Minden előítélet le kell, hogy hulljon rólad!"

Advent harmadik hete - Levegőpróba

Az embernek a legnehezebb helyzetben is meg kell találnia a helyes megoldást a szellem sugallatára hallgatva. Ki kell fejlődnie az azonnali döntéshozatal képességének. Minden perc habozás csak azt bizonyítja, hogy az ember még nem elég érett. Legfontosabb a minden helyzetben tanúsított lélekjelenlét. Teljesen mentesülni kell a külső befolyásoktól, és önállóan kell leküzdeni minden akadályt.

Jelszó: "Ami visszatart attól, hogy a szellemre hallgass, azt bátran le kell győznöd!"

Advent negyedik hete - Beavatás

Ha a törekvő sikeresen átmegy a három próbán, a negyedik héten megnyílik számára a lehetőség, hogy kapcsolatba kerüljön a magasabb világokkal. Ez a kapcsolat segíti a karácsony szent ünnepének igazi szellemi megélését.

 

Advent és a kísértések

Azoknak a kísértéseknek, amelyek az embert érik advent heteiben, megtaláljuk az ősképét Jézus Krisztus három megkísértésének történetében. Ha megvizsgáljuk Jézus megkísértésének eseményeit, jobban fel tudunk készülni az adventi történésekre.

 

Advent első hete - Első kísértés

A kísértő a következő szavakkal fordult Krisztushoz a hosszú böjt végén: "Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyérré!"Jézusnak a fizikai test vágyai kielégítése végett kellett volna a szó mágikus erejét kihasználni, de ő lemondott erről!

A mai törekvő számára is nagy a kísértés, hogy az út során kifejlődő szellemi erőket önző módon arra használja, hogy a természeten és embertársain uralkodjék. Krisztusból kell erőt merítenünk, hogy legyőzzük az első kísértést, hiszen ő ezt már rég legyőzte. Így válaszolt a kísértőnek: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön."

Advent második hete - Második kísértés

A kísértő arra akarja rávenni Krisztust, hogy vesse le magát egy templom tetejéről, hisz úgysem eshet baja.Ennek a tettnek nem az emberiség szolgálata nevében kellett volna megtörténnie, hanem pusztán csak öncélból.Üzenet a mai ember számára: Az isteni hatalmat, ami vezet, ne állítsd saját önkényed szolgálatába. Az embernek nincs joga "tesztelni" az Istent; Isten nem kívánságteljesítő automata.Ilyen kísértések esetén merítsünk erőt Krisztusból, aki győzelmet aratott a második kísértés felett is. Így válaszolt a kísértőnek: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!"

Advent harmadik hete - Harmadik kísértés

A kísértő világi hatalmat és világi dicsőséget ígér Krisztusnak, ha ő leborulva imádja a kísértőt.Sok ember eladja a lelkét az ellenerőknek, hogy cserébe világi hatalmat és dicsőséget kapjon. A mai korban nagyon nehéz "a világban élni, de nem a világból" alapelvet megvalósítani. Nem lehet az ellenerőket szolgálni átmeneti boldogulás végett!Ilyen kísértések esetén forduljunk Krisztushoz, aki a harmadik kísértés legyőzésekor így szólt: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

Advent negyedik hete - Kánai menyegző

Ha a tanítvány legyőzte a három kísértést, akkor beléphet a magasabb megismerés templomába. Itt esküt kell tennie, hogy a megszerzett szellemi tudását az emberiség szolgálatába állítja.Az evangéliumok alapján a pusztába való megkísértés után a kánai menyegző következik Galileában, ahol a víz édes borrá (így hívták a szőlőlevet) változik.A víz az asztráltestet jelképezi, az édes bor pedig a manaszt. A természetben a Nap-erők hatására lesz a vízből szőlőlé. Ugyanígy a bennünk lévő Nap-erők (Krisztus-Impulzus) segítségével alakul át az asztrális test manasszá. A manasz segítségével léphet be az ember a magasabb világokba, és kaphat olyan igazságokat, amelyek szabaddá teszik.Advent négy hetének tudatos és helyes átélése vezet el oda, hogy megszülessen bennünk karácsonykor a magasabb ÉN, a fénylő Szellemi Nap: KRISZTUS!

 

 

Advent első hete
Advent második hete
Advent harmadik hete
Advent negyedik hete
Testek
Fizikai test
Éteri test
Asztrális test
ÉN
Kísértések
Igazságtalan-ság
Mohóság
Félelmek
Tudatlanság
Erények
Igazságosság
Mértékletesség
Bátorság
Bölcsesség
Hierarchiák
Archék
Arkangyalok
Angyalok
-
Szellemi út
Tűzpróba
Vízpróba
Levegőpróba
Beavatás

IX. Napfényes Fesztivál – Lehet, érdemes és jó egészségesen élni!

Június első hétvégéjén nem mindennapi munka kezdődik a Városliget közepén. A Napfényes Élet Alapítvány több mint 300 önkéntes segítője az idén kilencedszer vág neki annak a nem lebecsülendő feladatnak, hogy átöltöztesse a ma már PeCsa Music Hall névre hallgató ex-Petőfi Csarnokot, és egy napra a sokat látott, megkopott betonfalak közé varázsolja az egészség szigetét.

Több teherautónyi színes textília, dekoranyag, élő növény és sokezer munkaóra jóvoltából vasárnap reggelre virradóan szinte minden átalakul. A szigorú rock koncertekhez szokott nagyterem például színes auditóriummá változik, ahol többek között Prof. Dr. Bagdy Emőke, Bóna László, Paksi Zoltán, Tarr Bence László, és Váradi Tibor tart előadást, melyekben különböző nézőpontokból (pszichológia, önismeret, életmód, szellemtudomány, asztrológia) világítják meg a testi, lelki és szellemi egészség alapvető összefüggéseit, segítenek felismerni, megérteni azokat.
10954_nap1.jpg

IX. Napfényes Fesztivál egyik célja, hogy segítse felébredni az igényt, hogy újragondoljuk a helyünket, feladatunkat a világban, és minél több útravalót, motivációt adjon a keresőknek. Azok számára, akik nem jutottak el Váradi Tibornak a Testnevelési Egyetemen tartott, 2012-ről szóló egész napos előadásaira, most itt a lehetőség, hogy a 2012-es év legfontosabb üzeneteivel megismerkedjenek.

10954_nap2.jpg

A szellemi „táplálkozás” szüneteiben a lélek örömét szolgálják a változatos művészeti produkciók Tolcsvay László és Sáfár Mónika (őket azt hiszem szükségtelen külön bemutatni), a Strokes (különleges „hangszereken” játszó ütőegyüttes), Kiss Kata akrobata (a Cirque du Soleil és a Csillag születik sztárja) valamint Nagy Molnár Dávid (több nemzetközi díjjal elismert bűvész) főszereplésével. Lesz még táncbemutató, a rajz- és fotópályázat legjobb műveiből kiállítás, a nap végén pedig az Angliából érkező, több mint egymillió lemezt eladott világhírű ezoterikus zeneszerző és előadóművész Asha (Asher Quinn) muzsikáját hallhatja a közönség.

10954_nap3.jpg

A kisebb termekben csoportos műhelymunka folyik majd. Az előadásokat kiegészítve a látogatók megismerkedhetnek az egészséges életmód gyakorlati oldalával is, a témában járatosak pedig tovább mélyíthetik az ismereteiket az egészséges ételkészítés, az önismeret, a művészetterápia, a családállítás, a szervezet-fejlesztés témáiban. A konzultációk és bemutató kezelések alkalmával az előzetesen bejelentkezők kipróbálhatják, hogyan segíti a természetgyógyászat és számos más alternatív módszer a betegségeink, testi-lelki problémáink valódi okainak feltárását, és milyen hatékony támogatást kaphatunk egészségünk helyreállításához és megőrzéséhez (masszázs-technikák, gerinctorna, kineziológia, Bach-virágterápia, energetizáló gyakorlatok, kranioszakrális terápia, Voll-diagnosztika, méregtelenítés, szépségápolás, biológiai fogászat stb.).

10954_nap4.jpg

A szabadtéren a felnőtt önismereti utca és a kiállítói sátrak mellett a legnagyobb terület a gyermekeké lesz. A nekik szóló programok összeállításánál a szervezők azt tartották szem előtt, hogy az ő természetes tanulási közegük a játék, a mese, a különféle művészeti foglalkozások, a zenés és színpadi előadások. A reggeltől késő délutánig tartó színes családi programokon (bohóc, bábjáték, óriás-játékok, meseösvény, kézműves programok) minden korosztály jól érezheti magát. Az egészségesen finom ételekről a Napfényes Étterem és Cukrászat gondoskodik, a háttérzenéről pedig pódiumszínpad fellépői.

A IX. Napfényes Fesztivál az idén is kedvező jegyárakkal várja a látogatókat. A belépőn felül egyik programért sem kell külön fizetni.

A részletes programok, a rajz- és fotópályázat nevezési feltételei, a „Nyerje meg belépőjét” játék kérdései mellett a korábbi évek műsorából válogatott írások, képek és videók várják a fesztivál honlapján.

www.napfenyesfesztival.hu

2012. június 3. PeCsa Music Hall (Budapest)

A húsvét misztériuma

http://www.meh.eoldal.hu/cikkek/husvet-nagyhet/a-husvet-miszteriuma.html

A húsvét misztériuma

2009.04.06

Az igazi kereszténység célja, hogy állandó és élő kapcsolatban tartsa az embert a feltámadott Krisztussal.


Több ezer ateistát megkérdeztek, hogy melyik az a tanítás, amit legkevésbé tudnak elfogadni a kereszténységből. Legtöbbjük a feltámadást tartja képtelenségnek. Nem fér az emberek fejébe, hogy aki egyszer meghalt, hogyan támadhat fel. A köztudatban az él, hogy semmi sem biztos, csak a halál.

A húsvéti misztérium lényege pont a halál legyőzése! Ezért Krisztus feltámadása nem csak a keresztény áramlat alapja és forrása, hanem az egész Földünk planetáris fejlődésének központi eseménye! Ahhoz, hogy megértsük a Húsvét Misztériumát, tudnunk kell, hogy a mai ember négy testből áll: fizikai test, éteri test, asztrális test és szellemi test. Ez a négy test a Föld régebbi állapotaiban alakult ki. A fizikai testünk a Föld egy olyan régi stádiumában keletkezett, amit a szellemi tanításokban Szaturnusz állapotnak neveznek. Az akkori fizikai test jelentősen eltér a maitól! Az ember fizikai teste eredetileg halhatatlan és láthatatlan volt. (Láthatatlan a mai fizikai látás számára.) Tehát a fizikai testünk eredetileg egy szellemi erőtest volt, másnéven fantom.


Minden szellemi hagyomány megemlékezik az emberiség bukásáról. Ezt a bukást hívják a kereszténységben bűnbeesésnek. A bűnbeesés révén az eredetileg láthatatlan és halhatatlan fantomtest degenerálódott. Kialakult belőle a ma ismert látható és halandó fizikai test. A bűnbeesés által az ember elveszítette örök életét, halandóvá lett.

Pál apostol így fogalmaz: "A bűn zsoldja a halál." A romlandó fizikai test megjelenése áldás és átok is az emberiség számára. Átok, mert megjelenik a halál az emberek világában. Áldás, mert a fizikai test révén megszületett az ÉN-tudat, az önállóság és szabadság alapja. Az emberiség jövőbeli feladata az ÉN-tudat és szabadság megtartása mellett a halál legyőzése, és a halhatatlan fantomtest újbóli kialakítása.

A halál legyőzésére az emberiség három nagy segítőt kapott:

1. Zarathusztra hozta el azt a tanítást, amely révén az ember legyőzi a halált éteri testben. Ehhez a természettel összhangban kell élni. Ha valaki legyőzi éteri szinten a halál erőit, akkor az életkorát komolyan megnövelheti. (De nem korlátlanul!)

2. Buddha adta a második nagy pofont a halálnak. Ő hozta el azt a tanítást, amely révén az asztrális test is győzedelmeskedhet a halál erői felett. Így az ember képes a halál kapuján úgy átmenni, hogy az éberségét és tudatosságát nem adja fel.

3. Krisztus által jött el a halál feletti végső győzelem. Feltámadása által a Föld aurájába került az az erő, amelynek révén az emberiség legyőzheti a halált! Amikor Jézust keresztre feszítik, valódi halált hal. A holttestet bekenik olajjal a kor szokása szerint. Az olaj amúgy konzerválási célokat szolgál, de Jézusnál pont a dematerializációs folyamatot gyorsítja fel.

Jézus fizikai teste átalakul az eredeti halhatatlan fantomtestté. A feltámadott Krisztus nem fizikai testben jelenik meg a tanítványoknak!

1. A tanítványok nem ismerik fel Jézust, akivel pár nappal előtte még beszélgettek. Ez azért lehet, mert Jézus nem abban a testben jelent meg a tanítványoknak, amiben tanított és gyógyított.

2. Ha Jézus fizikai testben támadt volna fel, akkor ez semmi előrelépést nem jelentett volna Lázár feltámadásához képest. Lázár feltámadása nem átmenet a halálból az örök életbe, Isten világába, hanem visszatérés az életbe, amilyen az a halál előtt volt. Lázár abba az életbe tért vissza, amelyet halála előtt élt. Ő a romlandó fizikai testbe tért vissza, Krisztus a romolhatatlan fantomtestbe.

Tehát semmi közös vonás nincs Lázár feltámadása és Krisztus feltámadása között. Pál apostol második Ádámnak nevezi Krisztust. Az első Ádám az emberiség földi Atyja. Tőle származik romlandó fizikai testünk a természeti öröklési rend révén.Krisztus az emberiség szellemi Atyja. A vele kiépített helyes kapcsolat által kaphatjuk meg a romolhatatlan testünket, amelyen már nem győzedelmeskedik a halál!

A feltámadás nem a szellem, hanem a test misztériuma. Krisztus tette révén nem az bizonyosodott be, hogy a szellemünk halhatatlan, hanem az, hogy a testünk is eredetileg halhatatlan!

A halhatatlan testet kell kialakítanunk a Krisztussal való kapcsolat révén. Ezt a halhatatlan testet hívják más hagyományokban kristálytestnek, szivárványtestnekvagy gyémánttestnek.

A húsvéti események óriási fordulatot hoztak az emberiség életében. Krisztus tette egy kozmikus tett, amely számtalan folyamatot megváltoztatott. Pár változásra felhívjuk a figyelmet:

1. Krisztus előtt az egész asztrális térségből kötelező a reinkarnáció. Krisztus után az asztrális sík magasabb régióiból nem kell újraszületni.

2. Krisztus előtt a lélek nem fejlődhet és emelkedhet az asztrális síkon. Krisztus tette révén a lélek a halál után is fejlődhet az asztrálsíkon.

3. Krisztus előtt nincs az asztrális világban purgatórium, ahol tisztulhat a lélek. Krisztus után megjelenik az asztrálpurgatórium.

4. Krisztus előtt folytatólagos reinkarnáció van. Ez azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg a lélek felbomlik az asztrálsíkon, a szellem csak ezután inkarnálódhat újból. A lélek felbomlása az aszrális síkon több száz év. Krisztus után keletkezik a párhuzamos reinkarnáció. A szellemnek nem kell megvárnia, míg az utolsó élet lelke felbomlik, hanem egy új lélekkel újra reinkarnálódhat.

5. Krisztus előtt a törvény világa domináns. A mózesi "szemet-szemért, fogat-fogért" elv működik. Krisztus által jelenik meg a kegyelem világa. Az embernek is feladata a kegyelem gyakorlása az ellenség szeretete szellemében.

6. Krisztus után mind a kilenc angyali hierarchia működése megváltozik.

7. Krisztus előtt a szellemvilágba való átlépés csak öntudatlan, álomszerű tudatállapotban lehetséges. Krisztus óta a szellemvilágba való átlépés az éber, nappali tudat megtartásával is lehetséges, sőt ez a feladat.

A Golgotai Misztérium tehát vízválasztó az emberiség életében. A Golgotai Misztériumig tartott az emberi szellem alászállása az anyagi világba.Krisztus azért is öltött testet, hogy ezt az alászállási folyamatot megállítsa. Ez sikerült!

A Golgotai Misztérium óta lassan, de biztosan megindult az emberiség szellemi hazatérése, a földi emberből ismét kozmikus-égi ember lesz.

Ennek a folyamatnak az alapmottója: "Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen."

A Húsvéti Misztérium által megindult egy folyamat: az ember megistenülése, divinizációja. Az ember Krisztus tette révén olyan lesz mint az Isten. Az emberi szellem egybe fog olvadni az Isteni szellemmel, de nem lesz azonos vele. Egyesülésről kell beszélni, de nem azonosságról. Ami Isten természete révén, mi Krisztus által válunk azzá!

Hogyan segíti Krisztus az ember megistenülését? Azáltal, hogy Krisztus eggyé vált a Földdel. Kétezer éve Krisztus a Föld Szelleme. Ezáltal a kozmikus egyesülés által megindult a Föld Nappá válása. A Földből egy új Nap lesz! Krisztus, mint Nap-Lény testet öltése előtt a Nap szférában tartózkodott. Ez volt a Naprendszerünk szellemi központja. Amióta eggyé vált a Földdel, azóta a Föld a Naprendszer szellemi centruma.

Minden ember feladata, nemre, korra, fajra, vallásra való tekintet nélkül, hogy felfogja a Golgotai Misztérium jelentőségét, és kiépítse a kapcsolatot a feltámadott KrisztussalEz a Húsvét üzenete!

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. "

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben).

Húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte". Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada.

A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.

A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. A böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehérhét - fehérvasárnapig tart.

Váradi Tibor előadása alapján