2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

Az őrző Tokmak Karaul Táltos, Koppány élő ivadéka

Írta:  Karaul Táltos,
Készült: 2002. év szelek havának 12. napján, Buzsák-Tatárvár A jelen feljegyzést készítette az őrző Tokmak Karaul Táltos, Koppány élő ivadéka. Azóta az égi vadászmezők hírhozója, az Isten nyugosztalja!

Taksony fia Géza Nagyfejedelem uralkodása idejében a Hadak útjára tér Zuárd fia Tar-Zerénd.
Zerénd fia Koppányt választják meg Somogy-ország az Ormánság és a Száván túli területek Pajzsra emelt fejedelmének. A hatalmas nagy kiterjedésű szállásterület nem csak gazdagságot, de igen sok csatás batirt /vitézül harcoló/ katonát is biztosított, amit elődeinktől örököltek.

Koppány Fejedelem feladata volt biztosítani a visszaszerzett Hon és nemzet, Dél-délnyugati védelmi rendszert az Írottkőig! Ő volt Géza Nagyfejedelem bal-szárny vezére, ősi szóval jelölve /bal dogri khán/. Az Észak-északnyugati országrészek, szállások védelmezése Tarkács úr vér örökén Lébény vezér a jobb szárny /jobb dogri khán/ volt, amíg a Hermánok álnok módon meg nem gyilkolták. A Derék had vezérlése a Nagyfejedelem tisztsége volt, amíg az ősi hadirend és törvényeknek helye volt a Szittyák egyet akarásában! Géza Fejedelem, Taksony Vezérfejedelem hirtelen eltávozása után kezdetét vette az a történelmi taktikázás, hogy az új Fejedelem, Róma, Quedlinburg és Bizánc kegyeibe is kedvezni kíván, annak érdekében, hogy a megváltoztatott Ősi Törvényekkel az esetlegesen hirtelen bekövetkező halála után fiának, Vajknak biztosítani tudja a Vezérfejedelemséget.

Amíg Sarolta Fejedelem asszony élt, addig Géza ezen ügyeket titkolta. Az új felesége Adalheid mellett, aki a Quedlinburgi német-római császárnak volt unokahúga, már mindent meg merészelt tenni! Vezéreink és az előkelők meggyilkoltatásától sem riadt vissza. Sarolta Fejedelem asszony apját, Erdélyi Gyulát a Szakrális Fejedelmet Esztergomba hívja vezéri tanácskozás ürügyén. Foglyul ejti és rövid idő múlva, Adalheid és a német császár titkos támogatásával meggyilkolják!
Róma és Quedlinburg terület hódító érdekeinek mar csak egy fejedelem, áll útjukban az erőskezű Tar-Zerénd fia Koppány, a konok, keményfejű, a Somogy-országi Vérszerződést hűséggel követő Nagyúr.

Egész seregével /24.000 fő/ áll ellen Róma és Quedlinburg térhódítási szándékainak, amit még a Karolingok idejében fondorlatosan elterveztek..! Quedlinburgban, Augsburgban és Rómában kitervelték, hogy Koppányt rá kell venni szűk kíséretével, hogy az ősi szokás szerinti Nyári Napforduló ünnepsége után, Vajk és az őt segítők kíséretében Esztergomba menjen, ahol Karoling Keresztény szertartással Koronás Fejedelmi királlyá választják és megtanácskozzák az ország további fontos ügyeit. Barantázó Karaul Fürkészek jelentették, hogy a nyugati gyepükön túl nagy készülődés van. Koppány bízik Géza fia Vajk adott szavában és megparancsolja, hogy a Veszprém melletti Sólyi mezőről a seregek térjenek vissza szállásaikra. Minek után Koppányt rászedték, hogy csak pár előkelőt és kisszámú fegyveres kíséretet hozzon magával, Esztergomba vonultak. Eközben titokban Gizla, Bajor hercegnő a Bajor Király lánya, Vajk jegyese, Veszprémbe 10.000 fős nehéz vértest, Adalheid tanácsára Esztergom köré további 10.000 főt vonultatnak fel. A Vezérfejedelem szállása köré telepítik le őket, minden Szittya Magyarnak az ősi jogon bírt szállásaikról el kell költözni!

Erdélyi Gyula meggyilkolása és Koppány foglyul ejtése után váratlanul meghal Géza Nagyfejedelem!? Ezt követi nagy sietséggel Vajknak a nyugati zsidó-keresztény szertartással megkeresztelése és ezt követően a Német-Római Császár és a II. Szilveszter pápa szentesítésével királlyá koronázása! Koppányt négyfelé vágva meggyilkolják, kíséretét felkoncolják. Vajkot és Gizlát erős vértes kísérettel Fehérvízvárra menesztik, és fogva tartják, amíg a Somogy-országi magyaroknak színe-javát lemészárolják. Koppány Fejedelem testét az ország négy részébe szétviszik elrettentésként. Keresztény diadalként 5 évig ujjonganak Európában!!!

Az ősi Hont több mint 40,000 idegen vértes sereg és fanatikus, kegyetlen hittérítő lepi meg! Már nincs védelmező sereg, aki tud elbujdosik láperdők mélyére. Az évekig tartó nemzetpusztító, ország-rabló tevékenységeket tovább tetézi, hogy a pápa tanácsára, Vajk-István király parancsára elégetik az ősi írott krónikáinkat, halálbüntetés és vagyonelkobzás terhe mellett megtiltják annak használatát, lerombolják ősi Napszentélyeinket és azokat, aki ehhez mégis ragaszkodnak, kivégzik, karóba húzzák, vérebekkel marcangoltatják széjjel!!!

Vajk-István miután rádöbben iszonyú tetteire, megroppan lelkében, de mar túl későn!

Rómából, Quedlinburgból, Passauból, Bizáncból érkeznek olyan szerzetesek, akik alig beszélik nyelvünket, de hittérítésben, kegyetlenkedésben élen járnak minden gonosz előtt!!!

Jönnek Bajor, Szász, Germán, Frank, Itáliai, Bizánci, Szláv érdekek szószólói.

Róma és Bizánc tanácsára megjelennek a rabbik is!!! Mind harácsol, gyilkoltat és az új királytól jogot, címeket kapnak cserébe! Ilyen sorsra jutott ATILLA-ÁRPÁD büszke ősi népe! Elhagyta nemzetvédő ősi törvényeit, erkölcsét ősi Egy Igaz Isten tisztelését!

A jövevények a maguk írásával, lelkével, hamis történelmi krónikák írását terjesztik a jövő nemzedékeinek számára!!!

Ezek a hamis krónikák azt a hazug szellemiséget sugallják, terjesztik, hogy az ősturáni Szittya fajták megmaradása érdekében kellett felvenni a nyugati kereszténységet, ami biztosítéka volt megújulásunknak.(?) Ha a Bizánci kereszténységet, Iszlám vagy Buddha hitét vesszük fel, akkor elvesztünk volna??? Igen nyugat térhódítóinak minden esetre! Az ősiség megtartása, védelmezése nem tette volna lehetővé, hogy a dicső emlékű ATILLA-ÁRPÁD-KOPPÁNY népe szolga legyen és ősi honunk, ősműveltségünk ebek, rabló népek kénye- kedvére, mára megismétlődve elvesszenek!!!

A Szeri pusztán a Vérszövetség Törvényeit nem azért erősítették meg, hogy törvényszegő, nemzetáruló, idegen szolgaságba vigye Szittya fajtánkat! Az ősi Táltos Iztan-Hu Napisten Koronát keleten készítették, és az ékesítette ITIL TAN-HU KHÁN fejét, Batbaján Bezmer Ghagánt, Álmos fia ÁRPÁDOT is ennek birtokában kellett volna Pajzsra emelt Vezérfejedelemmé választani, azonban Baján Khagán idejében Nagykároly hadai elrabolták! Szilveszter pápa az őt hatalomra juttató német császár parancsára adta vissza. A 16 társzekérrel elhurcolt ősi ereklyés tárgyainknak a nagy része még a mai napig is idegenek birtokában vannak!! A szertartást i.sz. előtt 216. évben Cin.Shi Huang Ti császár krónikása jegyezte le aprólékosan.

http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/3387-az-%C5%91rz%C5%91-tokmak-karaul-t%C3%A1ltos-kopp%C3%A1ny-%C3%A9l%C5%91-ivad%C3%A9ka

KARAUL, AZ ŐRZŐ TÁLTOS volt...

 

tokmak

A magyar népi hitvilág természetfeletti képességű embere a táltos, aki a szentség elrendelése  nyomán, a sorsát eleve meghatározott, kiválasztott személy. Természetfeletti ismertetőjegyei általában már születésekor megnyilvánulnak, például több csonttal, foggal vagy tíznél több ujjal születik. De a táltos születhet csillaggal megjelölten, valamint aranyfoga és aranyhaja is lehetett. A néphit azt tartja, hogy sokáig szoptatják, csendes, szótlan gyermek, de korához képest rendkívül erős. A táltosokra jellemző még a huzamos alvás, a pénz meglátása a földben, valamint a regölés, és bosszúból vihart is tudnak kelteni, de ha megkapják a tejet akkor segítőkészek. Sorsforduló volt a hetedik életév, ha eddig ellopták a fogát, nem lett meg a képessége, vagy ha ilyen korban eltűnt a háztól, „elvitték a táltosok”. Ekkor tanítják ki a mesterségre, közösségbe való visszatérésekor már különleges erők birtokosa. A háromszintű világban a mindennapi ember a középső világban él, azonban szükség van arra, hogy a fizikai világon túl létezőkkel, a nálunk hatalmasabb lényekkel, a szentséggel megmaradhasson a kapcsolat. A világ szintjei között az erre isteni tulajdonságai, testi elváltozásai, képességei alapján és a szentség vagy származás által kijelölt személy, a táltos biztosítja a kapcsolatot.
Ezzel szemben a sámánok, igen magas fokú, 5 évig tartó sámán-iskolát végeztek, s ezekbe minden törzs a legkiválóbb fiait küldte. Érteniük kellett az orvostudományokhoz és az állatgyógyászathoz, hiszen száz¬ezer számra voltak állataik. Ezek közül is kiemelt figyelmet szenteltek a lóápolásnak. Megismerkedtek a törzsszövetség hitvilágával, s egyéb tudományokkal, valamint elsajátították a rovásírást is. Az ötéves képzés után mindig vetélkedőt tartottak, s aki ezen az első lett, az nyerte el a fősámáni-fejedelmi méltóságot. A fősámán mellett másik fejedelem volt a fővezér. A nőknél is folyt úgynevezett rimalány-képzés, ahová szintén a legjobbak jutottak be. Az ő vetélkedésük győzteséből került ki az aranyasszony. Az ő feladatuk is nagyon fontos volt, így például a vetés, aratás megszervezése, a betakarított javak igazságos elosztása a közösségen belül, a lakóépületek, s az egész település tisztán tartatásának felügyelete, a gyermekek világrahozatalának megkönnyítése, a csecsemők és frissen szült asszonyok gondozása. A törzsszövetség minden időkben rendelkezett továbbá – szintén képzett – rovósámánokkal, akik feladata a fontos történések kő-, vagy fémlapokra való lejegyzése volt.
Sajnos ma már egyre több az olyan csaló, aki táltosnak, sámánnak, gyógyítónak vagy Isten által kiválasztottnak tartja magát. Ezek a szélhámosok, kihasználva a betegsége vagy szegénysége miatt elkeseredett, megfáradt emberek érzékenységét és hiszékenységét, ellenszolgáltatás fejében egészséget és jobb életet ígérnek. Mint például Gyurcsók József, aki a képernyőn mágikus csíkszemével néhány perc alatt gyógyítja meg a betelefonáló nyugdíjas néniket és bácsikat emeltdíj plusz áfáért úgy, hogy megkérdezi tőlük: ugye már nem fáj? Ők pedig azt mondják amit kell, hallhatóan bizonytalanul, nehogy kihozzák a sodrából a mestert: hááát, most már nem annyira fáj, valamivel jobban érzem magam.
Talán ennél szomorúbb Kovács András tevékenysége, aki magát főtáltosnak, Isten táltosának tartja, akiből szerinte mindig csak egy van a Földön. A magyar szentek üzeneteit csak ő tudja tolmácsolni, csak vele áll szóba a Nagyboldogasszony és az Istenatya valamint ő az egyike a magyar nemzet 12 ősének. Azt, hogy ki magyar és ki nem, csak Kovács András tudja megállapítani. A magyar ősök, vagy szentek szellemei csak az ő munkatársait segítik, csak az ő rendelőjébe jönnek el gyógyítani. Ha egy szellemgyógyász, bioenergetikus nem mondja ki a nevét és nem kéri az ő segítségét hangosan a gyógyítása közben, akkor nem kapja meg a magyar szentek segítségét. Közli, hogy Isten segítsége nem jár mindenkinek, csak neki van joga gyógyító erőt adni az embereknek, és aki elhagyja őt attól visszaveheti az erőt. Az ősi hitvilágunk szerint táltosnak születni kell. Ezzel szemben Kovács „táltos” két további embert nevezett ki táltosnak, akik azonban később elhagyták a közösséget. Állítása szerint ekkor engedélyt kapott a szellemvilágtól, hogy a táltos közösséget elhagyó emberektől visszavegye a szent szellemektől kapott gyógyító képességet, így több korábban nála gyógyító embertől, többek között ettől a két „táltostól” is visszavette azt, a címmel együtt. Továbbá hallani tiszteletbeli táltosokról, akik Kovács szerint sokat tettek a magyarságért, mint például Pataki Attila. Természetesen az általa és a papjai által végzett „gyógyító” tevékenységnek is ugyanaz a célja, az emberi hiszékenység kihasználásával,  az anyagi haszonszerzés. Mindezt bizonyítja az egyház és a rendelő szolgáltatásainak az árlistája.

•          Lakás földsugárzás mérése (15 000- 30 000 Ft)
•          Energiakezelés (5 000- 7 000 Ft)
•          Táltos masszázs és inrakás (5 000- 7 000 Ft)
•          Szellemműtét (10 000 Ft)
•          Emléksúly levétel (10 000 Ft)
•          Szellemelengedés,csak a szellemvilágtól erre engedélyt kapott pap végezheti (10 000 Ft)
•          Házszentelés,csak a szellemvilágtól erre engedélyt kapott pap végezheti (30 000-40 000 Ft)
•         Tanítás (15 000, 20 000, és 30 000 Ft/nap – témától és fizetési kondíciótól függően)

 

Véleményem szerint, a gyógyító képességgel megáldott ember semmilyen ellenszolgáltatást nem igényelhet, követelhet a tőle segítséget kérőktől, ráadásul természetfeletti erejének hitelességét csakis ezzel erősítheti. Az viszont szerintem elfogadható ha ajándékkal, vagy élelemmel, hússal, kenyérrel, élőállattal stb. köszönik meg a segítséget, és azt a táltos elfogadja.
Akik ott voltak tavaly nyáron a Kurultajon, a törzsi gyűlésen, vagy látták az eseményről készült filmet, azok megismerhették Karault, az őrző táltost. Neki nincs egyháza, táltos iskolája és pénzgyűjtő műsora a tv-ben, amelyben pálcát forgatva, az emberi tudatot befolyásoló, megbabonázóan selymes, léleksimogató hanggal beszél arról, hogy kinek mekkora a mentálszintje, hány szellem van rajta, melyik szerve beteg és hogy az ágyát hány vízér metszi. Ő csak őrzi azt a tudást, amit őseitől kapott, és  nem törekedik arra, hogy párducmintás bundában tetszelegjen fennhangon hirdetve, hogy ő a táltosok táltosa. Hitelét növeli az a tény, hogy nem Kovács megélhetési „táltost”, hanem őt kérték meg a Kurultajon a szer megtartására, amit olyan csodálatos jelenség követett, mint a Nap irányába megjelenő szivárvány.
Koppány nembéli Karaul Horvát fia János György, őrző tokmak karaul táltos, ősi magyar szertartás szerint üdvözli a Napot, a táltos koronával. Ugyanúgy teszi, mint több ezer évvel ezelőtt élt magyar ősei. A birtokán kialakított egy szer-helyet ahol mindennek jelentősége van. A négy nyírfa például a négy égtájat jelöli, amiket ha megérint az ember, érezheti a föld és a nap energiáját. Horváth János tíz éve költözött Tatárvárra, ősei földjére. Azelőtt Pesten élt, mindig is a magyarok ősei foglalkoztatták. Sok ősi magyar szertartást ismer, a lélekharanggal a négy égtáj őrzőit szólítja. Öt éves korában választotta ki a dédanyja az őrző táltosi feladatra, aki minden ismeretet átadott neki, amit ő is a nagyapjától tanult, az pedig szintén az őseitől. Így öröklődött nemzedékről nemzedékre a tudás. Horváth János a 43. táltos a családban.
Elmondta:
– Enyém az ősi napkereszténységnek a tudása, az ősi rovásunknak az ismerete, tudom hogyan lettek az őseink napkeresztények, milyen régtől fogva, hány ága van az ősi fajtánknak. Ha a táltos nem jó úton jár, akkor a nemzet dolgai elvesznek. Horváth János nem az egyetlen táltos Magyarországon. Sokan vannak: őrzők, gyógyítók, mindegyiküknek más a feladata.
A filmben érdekes szertartásoknak, az ősi magyar virtus újjáéledésének lehetünk szemtanúi, és megismerkedhetünk a sámánság, a táltosság lényegével.

 

http://tudnodkell.info/karaul-az-orzo-taltos/#