2015

Átlépés

Bemutatkozás

Amikor a változás szelei fújnak a pesszimisták falakat emelnek, az optimisták pedig vitorlát bontanak."

Legfrissebb hozzászólások
Feedek
Megosztás
Címkefelhő

A húsvét misztériuma

http://www.meh.eoldal.hu/cikkek/husvet-nagyhet/a-husvet-miszteriuma.html

A húsvét misztériuma

2009.04.06

Az igazi kereszténység célja, hogy állandó és élő kapcsolatban tartsa az embert a feltámadott Krisztussal.


Több ezer ateistát megkérdeztek, hogy melyik az a tanítás, amit legkevésbé tudnak elfogadni a kereszténységből. Legtöbbjük a feltámadást tartja képtelenségnek. Nem fér az emberek fejébe, hogy aki egyszer meghalt, hogyan támadhat fel. A köztudatban az él, hogy semmi sem biztos, csak a halál.

A húsvéti misztérium lényege pont a halál legyőzése! Ezért Krisztus feltámadása nem csak a keresztény áramlat alapja és forrása, hanem az egész Földünk planetáris fejlődésének központi eseménye! Ahhoz, hogy megértsük a Húsvét Misztériumát, tudnunk kell, hogy a mai ember négy testből áll: fizikai test, éteri test, asztrális test és szellemi test. Ez a négy test a Föld régebbi állapotaiban alakult ki. A fizikai testünk a Föld egy olyan régi stádiumában keletkezett, amit a szellemi tanításokban Szaturnusz állapotnak neveznek. Az akkori fizikai test jelentősen eltér a maitól! Az ember fizikai teste eredetileg halhatatlan és láthatatlan volt. (Láthatatlan a mai fizikai látás számára.) Tehát a fizikai testünk eredetileg egy szellemi erőtest volt, másnéven fantom.


Minden szellemi hagyomány megemlékezik az emberiség bukásáról. Ezt a bukást hívják a kereszténységben bűnbeesésnek. A bűnbeesés révén az eredetileg láthatatlan és halhatatlan fantomtest degenerálódott. Kialakult belőle a ma ismert látható és halandó fizikai test. A bűnbeesés által az ember elveszítette örök életét, halandóvá lett.

Pál apostol így fogalmaz: "A bűn zsoldja a halál." A romlandó fizikai test megjelenése áldás és átok is az emberiség számára. Átok, mert megjelenik a halál az emberek világában. Áldás, mert a fizikai test révén megszületett az ÉN-tudat, az önállóság és szabadság alapja. Az emberiség jövőbeli feladata az ÉN-tudat és szabadság megtartása mellett a halál legyőzése, és a halhatatlan fantomtest újbóli kialakítása.

A halál legyőzésére az emberiség három nagy segítőt kapott:

1. Zarathusztra hozta el azt a tanítást, amely révén az ember legyőzi a halált éteri testben. Ehhez a természettel összhangban kell élni. Ha valaki legyőzi éteri szinten a halál erőit, akkor az életkorát komolyan megnövelheti. (De nem korlátlanul!)

2. Buddha adta a második nagy pofont a halálnak. Ő hozta el azt a tanítást, amely révén az asztrális test is győzedelmeskedhet a halál erői felett. Így az ember képes a halál kapuján úgy átmenni, hogy az éberségét és tudatosságát nem adja fel.

3. Krisztus által jött el a halál feletti végső győzelem. Feltámadása által a Föld aurájába került az az erő, amelynek révén az emberiség legyőzheti a halált! Amikor Jézust keresztre feszítik, valódi halált hal. A holttestet bekenik olajjal a kor szokása szerint. Az olaj amúgy konzerválási célokat szolgál, de Jézusnál pont a dematerializációs folyamatot gyorsítja fel.

Jézus fizikai teste átalakul az eredeti halhatatlan fantomtestté. A feltámadott Krisztus nem fizikai testben jelenik meg a tanítványoknak!

1. A tanítványok nem ismerik fel Jézust, akivel pár nappal előtte még beszélgettek. Ez azért lehet, mert Jézus nem abban a testben jelent meg a tanítványoknak, amiben tanított és gyógyított.

2. Ha Jézus fizikai testben támadt volna fel, akkor ez semmi előrelépést nem jelentett volna Lázár feltámadásához képest. Lázár feltámadása nem átmenet a halálból az örök életbe, Isten világába, hanem visszatérés az életbe, amilyen az a halál előtt volt. Lázár abba az életbe tért vissza, amelyet halála előtt élt. Ő a romlandó fizikai testbe tért vissza, Krisztus a romolhatatlan fantomtestbe.

Tehát semmi közös vonás nincs Lázár feltámadása és Krisztus feltámadása között. Pál apostol második Ádámnak nevezi Krisztust. Az első Ádám az emberiség földi Atyja. Tőle származik romlandó fizikai testünk a természeti öröklési rend révén.Krisztus az emberiség szellemi Atyja. A vele kiépített helyes kapcsolat által kaphatjuk meg a romolhatatlan testünket, amelyen már nem győzedelmeskedik a halál!

A feltámadás nem a szellem, hanem a test misztériuma. Krisztus tette révén nem az bizonyosodott be, hogy a szellemünk halhatatlan, hanem az, hogy a testünk is eredetileg halhatatlan!

A halhatatlan testet kell kialakítanunk a Krisztussal való kapcsolat révén. Ezt a halhatatlan testet hívják más hagyományokban kristálytestnek, szivárványtestnekvagy gyémánttestnek.

A húsvéti események óriási fordulatot hoztak az emberiség életében. Krisztus tette egy kozmikus tett, amely számtalan folyamatot megváltoztatott. Pár változásra felhívjuk a figyelmet:

1. Krisztus előtt az egész asztrális térségből kötelező a reinkarnáció. Krisztus után az asztrális sík magasabb régióiból nem kell újraszületni.

2. Krisztus előtt a lélek nem fejlődhet és emelkedhet az asztrális síkon. Krisztus tette révén a lélek a halál után is fejlődhet az asztrálsíkon.

3. Krisztus előtt nincs az asztrális világban purgatórium, ahol tisztulhat a lélek. Krisztus után megjelenik az asztrálpurgatórium.

4. Krisztus előtt folytatólagos reinkarnáció van. Ez azt jelenti, hogy meg kell várni, amíg a lélek felbomlik az asztrálsíkon, a szellem csak ezután inkarnálódhat újból. A lélek felbomlása az aszrális síkon több száz év. Krisztus után keletkezik a párhuzamos reinkarnáció. A szellemnek nem kell megvárnia, míg az utolsó élet lelke felbomlik, hanem egy új lélekkel újra reinkarnálódhat.

5. Krisztus előtt a törvény világa domináns. A mózesi "szemet-szemért, fogat-fogért" elv működik. Krisztus által jelenik meg a kegyelem világa. Az embernek is feladata a kegyelem gyakorlása az ellenség szeretete szellemében.

6. Krisztus után mind a kilenc angyali hierarchia működése megváltozik.

7. Krisztus előtt a szellemvilágba való átlépés csak öntudatlan, álomszerű tudatállapotban lehetséges. Krisztus óta a szellemvilágba való átlépés az éber, nappali tudat megtartásával is lehetséges, sőt ez a feladat.

A Golgotai Misztérium tehát vízválasztó az emberiség életében. A Golgotai Misztériumig tartott az emberi szellem alászállása az anyagi világba.Krisztus azért is öltött testet, hogy ezt az alászállási folyamatot megállítsa. Ez sikerült!

A Golgotai Misztérium óta lassan, de biztosan megindult az emberiség szellemi hazatérése, a földi emberből ismét kozmikus-égi ember lesz.

Ennek a folyamatnak az alapmottója: "Isten emberré lett, hogy az ember Istenné lehessen."

A Húsvéti Misztérium által megindult egy folyamat: az ember megistenülése, divinizációja. Az ember Krisztus tette révén olyan lesz mint az Isten. Az emberi szellem egybe fog olvadni az Isteni szellemmel, de nem lesz azonos vele. Egyesülésről kell beszélni, de nem azonosságról. Ami Isten természete révén, mi Krisztus által válunk azzá!

Hogyan segíti Krisztus az ember megistenülését? Azáltal, hogy Krisztus eggyé vált a Földdel. Kétezer éve Krisztus a Föld Szelleme. Ezáltal a kozmikus egyesülés által megindult a Föld Nappá válása. A Földből egy új Nap lesz! Krisztus, mint Nap-Lény testet öltése előtt a Nap szférában tartózkodott. Ez volt a Naprendszerünk szellemi központja. Amióta eggyé vált a Földdel, azóta a Föld a Naprendszer szellemi centruma.

Minden ember feladata, nemre, korra, fajra, vallásra való tekintet nélkül, hogy felfogja a Golgotai Misztérium jelentőségét, és kiépítse a kapcsolatot a feltámadott KrisztussalEz a Húsvét üzenete!

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. "

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben).

Húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte". Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada.

A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.

A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. A böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehérhét - fehérvasárnapig tart.

Váradi Tibor előadása alapján

Krisztus feltámadt!Örvendezzünk!

Testvéreim Krisztusban!
Évente megüljük a húsvétot, s csak kevesen és kevéssé gondoljuk át annak szellemi tartalmát, noha ez lenne az ünnep elsődleges célja. A bennünket teremtő Isten közénk született, hogy megtanítson egy csodálatos titokra: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, s nem terem új életet; de ha elhal sok termést hoz. (Jn.12, 24) Aki elveszíti érettem életét, az megtalálja azt (Mt. 10, 39)
Hitvallásunkban elmondjuk minden vasárnap: „Hiszem a testnek feltámadását, és az eljövendő örök életet.” De vajon szilárd meggyőződésünk-e, amit mondunk? Mert naponta ér a kísértés, hogy ha választanunk kell az evilági életben maradás, vagy az erkölcsi tisztaság közt, akkor inkább az előbbit válasszuk; és ezt még meg is idealizáljuk! Jézus húsvétkor megmutatta, hogy – ha nehéz is – lehetséges a másik úton járás, és biztatott bennünket, hogy kövessük ebben őt: „Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át!” Ennek a belsőséges megtapasztalását kívánom mindnyájatoknak a maja és az óegyiptomi naptár utolsó évében!
Tarnóczy Szabolcs


További részletek: http://kuruc.info/r/6/94542/#ixzz1rObpAYr1

Pilisszántói feltámadás

Szent helyen, Szent időben, Pilisszántón a Boldogasszony Kápolnánál
Napfelkeltére várjuk a feltámadásra érkező keresztaljakat, zarándokokat


Kedves Hírháló olvasók!

A nemzet, az ország sorsát látva és a sajnálatos eseményeket tapasztalva elhatároztuk, hogy az idei évben első alkalommal, Jézus feltámadásának napján, a nemzet feltámadásáért országos, a jelenlegi határokat is átlépő SZENT KORONA ünnepséget tartunk.
A közhasznú rendezvény megszervezése a megélhetésünket is veszélyeztető, több hónapos önkéntes munkával járt és jár, amit mindvégig szívvel-és lélekkel végeztünk.
Hittük és hisszük, hogy a Szent helyen, Szent időben tartandó feltámadási ünnep, valóban segít a kedvező folyamatok elindításában.
Pontosan tudjuk, hogy éppen a 2012. évben nem véletlenül bízta ránk a sors, a Teremtő ennek a feltámadásnak az előkészítését, a megszervezését.
Pilisszántó már eddig is kiemelkedő jelentőséggel bírt a Pilisen belül. Összeköttetése Csíksomlyóval néhány éve Pünkösdkor már rendszeressé vált. Szeretnénk, ha húsvéti hagyománnyá válna a Csíksomlyóhoz hasonló zarándoklat Szent helyre, a Pilis szívébe. Ennek jelentőségéről szerte a nagyvilágban már nagyon sokaknak van tudomása és információja. Idén 8 csángó asszony érkezik hozzánk, összeköttetést biztosítva a két országrész között.
A magyar hagyomány szerint a Szent Korona azért Szent, mert Jézus lelkét hordozza. A kutatók számtalan, a Szent Korona "energetikáját" igazoló történelmi feljegyzésről számolnak be. A Pilisben Szent Korona, vagyis Jézus feltámadásának Ünnepét tartjuk. A Szent Koronát megidézve, annak másolatán keresztül, Jézus feltámadása a Pilisben, Húsvétkor meg fog történni.

Köszönetet mondunk annak a néhány kedves olvasó támogatásának, akik velünk együtt hisznek és bíznak a magyarság feltámadásában és a haza sorsának jobbra fordulásában.
Sajnálatosan tapasztaljuk azonban, hogy a Hírhálón és a különböző címlistákon több tízezer hírlevelet olvasó közül igen kevesen vannak azok, akik valóban hiszik a nemzet feltámadást és ezt várva némi anyagi támogatással, igyekeztek is ezt elősegíteni.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sokunknak lett rosszabb az elmúlt években az anyagi helyzete és ezért valóban sokan vannak, akik legjobb szándékuk ellenére, már kis összeggel sem tudnak támogatásukkal segíteni. Mindannyian tudjuk azonban azt is, hogy nagyon sokan vannak olyan nemzet társaink is, akik akár könnyedén, akár kissé megfontolva, de már kis összeggel is, hozzá tudnának járulni a rendezvény jelentős összegű költségeihez.

1 héttel Húsvét előtt, az általunk hónapok óta ingyen és önként vállalt hatalmas szervezői munka ellenére sem érkezett olyan összegű anyagi támogatás, mely ennek a jelentős eseménynek a biztonságos megrendezését garantálná.

TISZTELETTEL KÉRÜNK MINDEN KEDVES OLVASÓT, AKI SZÍVÉN VISELI ÉS LELKÉBEN HODOZZA A MAGYARSÁG TUDATÁT, AKINEK FONTOS AZ, HOGY MEGTÖRTÉNJEN LÉLEKBEN ÉS NEMZET SZINTEN IS A FELTÁMADÁS, AZ LEHETŐSÉGEIHEZ MÉRTEN, ANYAGILAG IS TÁMOGASSA AZ ÜNNEPSÉG LÉTREJÖTTÉT

Nemzeti Hírháló Egyesület 11746108-20025081 számlaszámára.
Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szent Korona Ünnep
Magyarország feltámadásáért!Tisztelettel és köszönettel
Kovács János
Nemzeti Hírháló
06-70/223-8667

SZENT KORONA ÜNNEP

HÚSVÉT FELTÁMADÁS NAPJÁN A SZENT KORONA HÍVJA NEMZETÉT MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁÉRT

Szent helyen, Szent időben, Pilisszántón a Boldogasszony Kápolnánál
2012. HÚSVÉT április 7. virrasztásos szombat este 18 órától - 08. vasárnap délutánig


"Hiszünk Magyarország feltámadásában!"
Szőnyi József: Mindannyian érezzük, hogy édes hazánk bajban van. Európa elfordult az Istentől és a pénzt választotta új Istenének. Most a pénz erkölcstelen hatalmának rabságától szenved hazánk és Európa többi népe. Vezetőink jó szándékuk ellenére sem képesek önmaguktól megvédeni minket a ránk leselkedő globális veszélyektől, ezért nekünk kell egyénenként tenni országunk feltámadásáért, hogy mindnyájan járuljunk hozzá nemzetünk lelki gyógyulásáért, adhassunk önbizalmat kétségbeesett honfitársainknak és a megtisztult lelkünktől megerősödött hittel, kérjünk áldást édes hazánkra.
Krisztus Urunk feltámadásának öröm ünnepén, Húsvét vasárnap hajnalán a pilisszántói Csillagösvény tetején álló Boldogasszony kápolna és a Szent Korona szellemiségében emelkedett hangulatú, imádságos lelkületű ünnepséget tartunk. Az eseményre ide zarándoklók mély keresztényi hitből fakadó fohásszal jöjjenek Boldogasszonyunkhoz, Magyarország Patrónájához, a feltámadást hirdető Pilis Keresztjéhez, országunk oltalmazója Regnum Mariánum hazatéréséért. Húsvét misztériumában Krisztus pénteken 3 órakor kilehelte lelkét és alászállt a pokol tornácára. Harmadik nap hajnalán Jézus sírjához érkező asszonyokat két angyal várta: Miért keresitek Őt a holtak között? Feltámadt!
A földi poklot mi, az emberek készítettük magunknak. Lehetne mennyország is, ha elfogadjuk Boldogasszonyunk gondoskodó szeretetét, mert az Ő szeretetében feltámadhatunk, de a szeretete nélkül elpusztulunk. Sorsdöntő időket élünk! Most rajtunk, keresztényi hitünk erején múlik a jövőnk.

Ezért mi, az ünnepség résztvevői itt, történelmünk Szent hegyén tegyük meg az első lépést édes hazánk feltámadásáért Szent Koronánk iránti hűségünkkel, Boldogasszonyunk, Égi Édesanyánk feltétel nélküli szeretetével. Adjunk példát és kínáljunk reményt nemzetünknek, igaz keresztényi hitünkkel pedig mutassunk irányt Európának! A feltámadt Krisztus világossága világítsa meg édes hazánk jövőbe vezető útját, erősítse reményünket és hitünket Magyarország feltámadásában!

Csíksomlyói búcsúHúsvét szombat:
Szombaton 17 órától várjuk Pilisszántóra a zarándokokat, ahol a húsvéti gyász csendjét, a falun végigvonuló feltámadási körmenet zárja le. Ehhez a körmenethez csatlakozhatnak a zarándokok. A templomba vonulás közben megszólalnak az addig néma harangok, kigyúlnak a fények és elkezdődhet a húsvéti feltámadás örömünnepe.
A falu templomában megszólaló harangokkal egy időben a Pilis hegyen a Boldogasszony kápolna harangjai is megszólalnak.
A templomi misét követően a kápolnánál gyülekeznek a virrasztók. A zarándokok fogadására, sötétedéskor meggyújtásra kerülnek a kápolnához felvezető ösvényen (15-20 perc gyalog) a sorfalként letűzött fáklyák, a kápolna alatt megrakott és reggelig égő tűz és a virágokkal ünnepi díszbe öltöztetett kápolna díszkivilágításba "öltözik". A domb fényei egész éjszaka, Budapest felől a 10-es útról és Pilisvörösvárról, több km-ről is jól láthatók lesznek.
A Boldogasszony kápolnánál a zarándokok felérkezését követően 22 órakor, Szántai Lajos ünnepi beszéddel nyitja meg a rendezvényt.
Az éjszakát a melegséget árasztó tűz mellett imádsággal, énekléssel virrasztjuk át, Csíksomlyóhoz hasonlóan. A virrasztást a csángó földről érkező asszonyok éneke (Nisztor Ilona vezetésével), Mokos Andrea és Baranyai András Mária énekei, továbbá a cikói és a zombai női énekkar teszik felejthetetlenné. Felvételről: Mária énekek szólnak.
Virrasztási helyszínek: Boldogasszony kápolnában, a kápolna alatt égő tűznél, a Szikla Színház bejáratánál felállított virrasztó sátorban.
Kérjük az éjszakai virrasztásra érkezőket, hogy akinek lehetősége van sátrat hozni, az szombat délután a Szikla Színház bejárata előtti területen állítsa fel. Köszönjük!

Húsvét vasárnap:
Vasárnap reggel 6 órára, Napfelkeltére várjuk a feltámadásra érkező keresztaljakat, zarándokokat. A vasárnapi műsor a kápolna és a Szent Korona másolata előtt lesz látható.
Ünnepi program:
Az ünnepségen hallhatjuk:
• Csángó asszony kórus, cikói és zombai női énekkar
• Ferencz Éva és Mokos Andrea ének, Altorjai Attila vers, Istvánfi Balázs dudaszó,
Ünnepi beszédek:
• Szőnyi József ünnepi megnyitó beszéde.
• Woth Imre a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke mond a Szent Korona tiszteletére ünnepi beszédet.
• Prof. Papp Lajos szívsebész mond feltámadási ünnepi beszédet.
• Csíksomlyóhoz hasonlóan, felsorolásra kerülnek az ünnepségre érkező települések és szervezetek, a beérkező keresztaljak nevei, továbbá a rendezvény támogatói és szponzorai.
• Szent Korona fogadalom tételt tehetnek azok a zarándokok, akik az előzetesen közreadott fogadalom szövegére szeretnének fogadalmat tenni. Előmondó Csabai János.
• Feltámadási ünnepi misét mutat be Szabó Gyula plébános úr.
• Szikla Színházban: Baranta és lovas bemutató


• Parkolás:
• Személygépkocsik elhelyezésére Pilisszentkereszt felé a falu fölső végén, a távolsági busz végállomásánál található parkolóban, továbbá a Boldogasszony kápolnához fölvezető út alatti parkolóban lesz lehetőség.
• Busz parkoló a falu alsó végén, Pilisvörösvár felől lesz kijelölve. A buszok az utasokkal a kápolna megközelíthetősége érdekében (a szombat esti körmenet idejét kivéve) a fönti buszfordulót igénybe vehetik. Az utasok kiszállását követően a falu lenti részén kijelölt parkolóba visszafordulnak és ott parkolhatnak le.
• Szombaton a körmenet időpontjában Pilisszántó kizárólag Pilisszentkereszt felől közelíthető meg, ezért a gépkocsival érkezőket kérjük, hogy az esti időpontban (kb. 17.30-19 óráig) a faluba kizárólag ebből az irányból érkezzenek és a személygépkocsikat a fönti parkolóban helyezzék el. A körmenet előtt és után a falu és a kápolna Pilisvörösvár felől is megközelíthető.
• Vasárnap a távolsági buszok Pilisszántó Templom megállóig közlekednek. Innen 1 megálló séta (10-15 perc) a fölső parkoló, ill. a Boldogasszony kápolnához felvezető út.
• Pilisszántói busz menetrend: http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/talalatok.php

• Általános információk:
• A vasárnapi műsor élőben látható a Boldogasszony kápolnánál, továbbá interneten a Nemzeti Hírhálón, a Hun Tv-én, a Vezér Tv-én, web kamerán keresztül az egész világon.
• Az ünnepségre határon innen és túlról is szeretettel hívjuk és várjuk a vendégeket, lehetőség szerint népviseletben, vagy ünnepi öltözetben. Akinek lehetősége engedi, nemzeti zászlókkal jöjjön.
• A keresztaljak, zarándokok és zarándok buszok, településük névtábláját elhozhatják a rendezvényre. Csíksomlyóhoz hasonlóan, az érkező települések, szervezetek és a támogatók, szponzorok nevei felsorolásra kerülnek.
• A rendezvény a feltámadást szolgálja, ezért annak idejére és területére árusok nem jöhetnek.
• Kérjük a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelő öltözékről (éjszakára meleg ruha, esőkabát, ernyő, pléd, hálózsák, sátor, ...) mindenki maga gondoskodjon. A parkolóval szemben büfé üzemel.
• Éjszakára sátrak a ligetes fás részek közt állíthatók fel, a kápolnától és az ünnepség helyszínétől távol. Tűzrakás a bokros területeken és az erdőben tilos! Illemhely megoldott, ezért kérjük az erdő tisztaságát megőrizni szíveskedjenek. Szállás lehetőség a közelben található Orosdy kastély.

• További részletek a www.egipatrona.hu oldalon folyamatosan követhetők.
• Elérhetőség: admin@egipatrona.hu, Tel.: 06-30-648-3543

• A Szent Korona fogadalomtétel szövege:
• Teremtő Atyám!

• Szent Fiad, Jézus Krisztus tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva, kinyilvánítom irántad való hűségemet.
• Én, ............ dicső őseink iránti tiszteletből, és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból fogadom, hogy hazám jogrendjét figyelembe véve, életemet a Szent Korona által sugallt, Isteni törvényekhez igazítom.
• Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint, embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet törvényének betartásával.
• Fogadom, hogy családom, nemzetem és az emberiség felemelkedésén munkálkodom.
• Tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.
• Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni. Törekszem rá, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek, a kereszt-én-i tudat vállalásával. Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen.

• A nemzetünk feltámadásáért szervezett közhasznú ünnep megvalósításához, sikeréhez, kérjük és várjuk támogatásukat és adományaikat a Nemzeti Hírháló Egyesület 11746108-20025081 számlaszámára. Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szent Korona Ünnep

• Várjuk azok jelentkezését is, akik bármilyen módon segíteni tudják az ünnepség létrejöttét: Nagy méretű sátor, tereprendezéshez önkéntesek jelentkezését várjuk,...

Szponzorok, támogató cégek részére az alábbiakat biztosítjuk:
Támogatás mértékétől függően
Média:
A Húsvét vasárnapi ünnepi műsor élő adásban több Tv csatornán keresztül, interneten az egész világon látható lesz.
- élőben közvetíteni fog a Nemzeti Hírháló, a Hun Tv, a Vezér Tv, melyeken az előzetes reklám folyamatos lesz. A támogatók molinói a közvetítésben megjelennek majd, továbbá a műsor részeként neveik felsorolásra kerülnek.
Egyéb médiákkal a kapcsolatfelvétel folyamatos: Echo Tv, Duna Tv, az MTI-n keresztül közreadás,
- nemzeti és a helyi újságokban megjelenés: Arany Tarsoly, Dobogó, Dobogókő, Leleplező, Pilisszántói
Hírmondó, Pilisvörösvári újság, ....

Interneten:
- A rendezvényig a támogatók folyamatos megjelentetése banner lehetőséggel az Égi Patróna honlap cím oldalán. www.egipatrona.hu
- Kérésre a Nemzeti Hírháló internetes oldalon történő banner megjelenés. www.nemzetihirhalo.hu
- A rendezvény tájékoztatója a támogatók neveivel és bannerével kb. 20.000-es email címlistára, hírlevelek
formájában többször kerül kiküldésre.
- Megjelenik a pilisvörösvári internetes újságban, a Napút oldalán (www.naput.hu) és további oldalakon.

Egyéb lehetőségek:
- Molinók kifüggesztése a két személygépkocsi parkolóban és a buszok számára kialakított parkolóban.
- A látogatók részére emléklap osztás, melyen a támogatók felsorolásra kerülnek.
- Termékbemutató sátor felállítása.
- További reklám igények megbeszélés szerint.

A rendezvény szervezője és fő médiatámogatója:
Nemzeti Hírháló www.nemzetihirhalo.hu

A rendezvény támogatói, szponzorai:
Pilisszántóért Egyesület
Pilisszántói Polgármesteri Hivatal
Kárpáteurópa Utazási Iroda www.karpateuropa.hu
Attila Hotel www.attilahotel.hu
Nomád Étel futár www.nomadetel.hu
PILIS-HÁZ KFT.

Média támogatók:
Hun Tv www.huntv.info
Vezér Tv www.dobogommt.hu
Arany Tarsoly havi magazin www.aranytarsoly.hu
Dobogó folyóirat
Dobogókő folyóirat
Várkapu.info


SZENT KORONA ÜNNEP

HÚSVÉT FELTÁMADÁS NAPJÁN A SZENT KORONA HÍVJA NEMZETÉT MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁÉRT

Szent helyen, Szent időben, Pilisszántón a Boldogasszony Kápolnánál
2012. HÚSVÉT ápr. 07. virrasztásos szombat este 18 órától - 08. vasárnap délutánig


"Hiszünk Magyarország feltámadásában!"A nemzetünk feltámadásáért szervezett közhasznú ünnep megvalósításához, sikeréhez,
kérjük és várjuk támogatásukat és adományaikat a
Nemzeti Hírháló Egyesület 11746108-20025081 számlaszámára.
Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szent Korona Ünnep
500,-Ft-tól... Magyarország feltámadásáért!

Várjuk azok jelentkezését is, akik bármilyen módon segíteni tudják az ünnepség létrejöttét:
Nagy méretű sátor, tüzifa, kötél, cölöpök, gázpalack, Szieszta kályha, fáklyák, mécsesek, virág, üzemanyag, tehergépjármű, kihangosításhoz kábelek és hangfalak, élelem, kültéri kamerák, tereprendezéshez önkéntesek jelentkezését várjuk, ...

Részletek a honlapon: http://www.egipatrona.hu/index.php/szent-korona-uennep