K O R M Á N Y Z Ó I   H I V A T A L

Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest, Markó utca 27.

Kelt: Kecskemét, 2012.05.16.
Tárgy: Kereset; Be. 171§(2) szerinti felhívás

Tisztelt Cím!

Alulírott Borbély József, mint az Apostoli Magyar Királyság I.r. felperes; 10 millió Magyar Állampolgár II.r. felperesek (Ptk.484§ szerinti megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint); Tiszta Energiával Magyarországért Párt III.r felperes törvényes képviselője (idézhető címe: 6000 Kecskemét Petőfi Sándor utca 1/b. VII.) keresetet nyújtunk be a 3. Magyar Köztársaság alperessel - az alperes azonos a 2012. január 1.-jén kvázi hatályba lépett új alaptörvényben Magyarország elnevezéssel illetett (jogi álláspontunk szerint illegitim) fentebb megnevezett 3. Magyar Köztársasággal, hiszen a hivatkozott Magyar Alaptörvény ALAPVETÉS B) cikk (2) pontjában államformáját tekintve köztársaságnak definiálták - szemben (képviseli: Dr. Áder János idézhető címe: Budapest I. ker. Szentgyörgy tér 1.). A peres felek perbeli jogképessége lentebb, a legitimáció című fejezetben.

Előzmények:

A 3. Magyar Köztársaság törvényes létrejöttének vizsgálatára bizonyára nem kerítettünk volna sort, annak ellenére sem, hogy működése nem volt törvényes, ha legalább elviselhető lett volna a többség számára.

A Tiszta Energiával Magyarországért Párt (rövid nevén: TEMPO) egyes alapítói az elmúlt két évtizedben számos alkalommal "összeütközésbe" kerültek a magyar állam "hivatalos" szerveivel, mivel tapasztalatunk szerint a hivatalos szervek eljárói, illetve vezetői a törvénnyel kerültek összeütközésbe. A fentiekből kifolyólag a TEMPO párt és alapítói számtalan polgári és büntetőperes eljárást indítottak az elmúlt években az állami szervek, illetve vezetőik, valamint a hivatali eljárókkal szemben -hivatali visszaélés, bűnpártolás, feljelentési kötelezettség elmulasztása (Be.171§(2)), stb. miatt -, mely eljárások túlnyomórészt elfekszenek az alperes bíróságok, rendőrségek, ügyészségek és más hatóságok előtt. A szintén számtalan közérdekű bejelentésünk is túlnyomó részt kezeletlenül fekszik el, érdemi intézkedések az állami hivatalok részéről nem történtek. (http://apostolimagyarkiralysag.hu/downloads.php?cat_id=2&download_id=5)

A Magyarországi köz...állapotok mostanság nyilvánosságra került voltát megelőzőleg már a TEMPO párt és alapítói évekkel korábban feltárták, szinte közel a teljesség igényével (Az oligarchia térkép POLIP ábra XII/Piszkos XII. Gordius-X http://www.tempohirek.com/news.php?readmore=408 fejlődéstörténetét jól mutatja, hogy a POLIP IV. bűnszervezeti ábra már 2008 decemberében közzétételre került www.tempopart.hu weboldalon) a Magyarországon tevékenykedő az igazságszolgáltatást is alapjaiban érintő gazdasági-politikai bűnszervezeteket.

A fentiekre tekintettel jelentettem be 2009. június 13.-án, hogy Magyarország királyság, és vállaltam el önként, mint kormányzó az államfői feladatokat. Ezen feladatokat mindvégig a hatályos törvények mentén láttam és látom el megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint (Ptk.484§) eleget téve a törvényből fakadó tájékoztatási kötelezettségemnek országos hetilapban (HVG 2009 jún. 20.-i szám) közhírré tetettem.

Láthatóan a 2009. június 13.-i bejelentésem részben elérte a célját, hiszen a fentebb már hivatkozott Magyar Alaptörvény Nemzeti Hitvallásában a következők kerültek rögzítésre:

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését."A fent idézetből viszont az következik, hogy Magyarország államformája királyság, mivel az idézet szerint nem ismerik el a történeti alkotmányunk felfüggesztését, akkor az hatályos, és 1944. március 19.-én Magyarország államformája királyság volt, és nyilvánvalóan az is maradt - a Szentkorona Tan szerint a történeti alkotmányunk hatálytalaníthatatlan - viszont való igaz, hogy 2009. június 13.-ig senki nem jelenítette meg, ellentétben a köztársaságokkal (népköztársaság, illegitim 3. Magyar Köztársaság), melyeket mind a mai napig csalással, fondorlatos megtévesztéssel mind a hazai, mind a nemzetközi közéletben diplomaták és politikusok ezrei jelenítenek meg, azt a hamis látszatot keltve, hogy Magyarország államformája köztársaság. (A fenti tények dokumentumai nagy számban megtekinthetők hivatalos honlapjainkon, apostolimagyarkiralysag.hu ; www.tempohirek.com; www.tempopart.hu)

A Magyar Alaptörvény ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2. pontjában az alábbiakat rögzíti:
"Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el." Mi pedig azt rögzítjük, hogy az az alaptörvény, amelyik a NEMZETI HITVALLÁS című előszavában azt rögzíti: "Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.", majd fentiek szerint kinyilvánítja, hogy a megtagadott és hatályon kívül helyezett 1949. évi kommunista alkotmány, melynek pontjai szerint fogadták el a Magyar alaptörvényt, annak vagy a NEMZETI HITVALLÁSi része nem igaz, vagy már azt is meg tagadták akkor, amikor a záró rendelkezésbe rögzítették, hogy az alábbi törvények szerint fogadták el az alaptörvényt: 1949. évi XX. törvény Országgyűlés 19. § (3) bekezdés a)" megalkotja a Magyar köztársaság alkotmányát". Ezzel ellentétben az országgyűlés 2011-ben nem az alkotmányt alkotta meg, hanem az alaptörvényt. A fent hivatkozott ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2. pontjában szerepeltetett 1949. évi XX. törvény Országgyűlés 24. § (3) bekezdés az alábbiakat rögzíti: "Az alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők szavazatának kétharmada szükséges." Ezzel már csak az a baj, hogy ez még mindig a megtagadott és hatályon kívül helyezett alkotmány paragrafusára történő hivatkozás. Hogyan lehet hatályba nem lépett alkotmány paragrafusára alapítani egy új alaptörvényt? Ez a Szentkorona Tan azon szakaszába ütközik, mely rögzíti, hogy jogtalanságra jogot alapítani nem lehet. Ezt a Ptk. is ismeri, hogy (4§(4)) senki a saját felróható magatartására jogot nem alapíthat.

Tényállás


Elfogadva nem, de eljátszva a gondolattal, hogy Magyarország államformája köztársaság, úgy feltételezhetjük, hogy minden hatalom a polgároké, azaz néphatalom, mely nép választott képviselői útján gyakorolja a hatalmat. Nem gondolta ezt másképpen a kétharmados választási győzelemmel hatalomra jutott FIDESZ-KDNP sem, hiszen ezt az új alaptörvény NEMZETI HITVALLÁSába is foglalták az alábbiak szerint: "Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi." De nem csak a NEMZETI HITVALLÁSi részben rögzítették, hanem az ALAPVETÉS B) cikkében az alábbiak szerint:

"(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.
(2) Magyarország államformája köztársaság.
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja."


Új alaptörvény ide vagy oda, baloldali vagy jobboldali kormány, teljesen mindegy volt az elmúlt 22 évben, kivétel nélkül minden kormány az úgynevezett rendszerváltás óta az éppen általuk hatályosnak elfogadott alkotmányos rendet döntötték meg erőszakkal, mellyel nem csak a választási ígéreteiket szegték meg, hanem a Btk. több törvényi tényállását is kimerítették mind a mai napig következmények nélkül.

Az Apostoli Magyar Királyság hírszerzése beépült az illegitim 3. Magyar Köztársaság "hivatalos" szerveibe (bíróság, rendőrség, ügyészség és egyéb formális és informális szervezeteibe). Az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója, valamint a TEMPO párt és a Központi Nyomozó Főügyészség által létrehozott közös nyomozócsoport tette lehetővé, hogy fel sikerült lépni a hivatali bűnözéssel szemben, mely eredményeképpen dokumentáltan tetten érhetővé vált a szerteágazó állami maffia működése. (http://apostolimagyarkiralysag.hu/viewpage.php?page_id=1) ezen hangfelvétel a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos helységében készült, a felvétel Dr. Keresztes Imre főügyész és Borbély József kormányzó megállapodását rögzíti a nyomozócsoport létrehozásáról, valamint a hatalomátvétel folyamatáról) Az állam és a magánszemélyek által működtetett fantom felszámolócégek - Kossuth Holding , Reorg Rt., stb. - tulajdonosai közé a TEMPO párt alapítói közül többen beépültek, illetve ezen cégek által folytatott közel száz törvénysértő felszámolási eljárásba váltak hitelezővé. Ezen felül közel tízezer szintén törvénysértő felszámolási eljárás adatait dolgoztuk fel táblázatos formában, és bocsájtottuk azt az illegitim 3. Magyar Köztársaság hivatalos szervei rendelkezésére, illetve tettük közzé honlapjainkon, a jog eszközeivel igyekezve törvényes intézkedést kikényszeríteni az említett hatóságoknál.

Az Apostoli Magyar Királyság 2011.11.11.-i jogaiba történő visszahelyezését követően (http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=14) felgyorsult a gyakorlati hatalomátvétel folyamata. 2011. december 28.-án rendőri biztosítás mellett felavattuk Kecskeméten az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalát (http://www.youtube.com/watch?v=kRv1AXPCsxw). 2012. február 29.-én rendőri biztosítás mellett az Apostoli Magyar Királyság kormányának tagjai letették a hivatali esküt a Szent Koronára és a Kormányzóra (http://apostolimagyarkiralysag.hu/infusions/video/video.php?id=16).

A mára kialakult hazai és nemzetközi helyzet - Izlandot követően Európa délebbi felén lévő nemzetállamok Görögország, Olaszország, Spanyolország sem partnerek tovább az állampolgáraik nemzetközi pénzügyi oligarchák általi kizsákmányolásában, az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója sem tűrheti tovább, hogy valójában a világ egyik leggazdagabb országában (csak földgázból több van Magyarországon, mint Kuvait összes olaja, ezen felül mindenki előtt ismert a páratlan minőségű termőföldjeink, korlátlan mennyiségű, jó minőségű tiszta édesvízkészletünk, arany és egyéb ásványkincseink, valamint elhallgatott innovációs eredményeink) az állampolgárok több mint fele már nyomorban él, és a másik fele számára is teljes a kilátástalanság, mivel az Európai Uniós trenddel azonos módon gondolkodó hatalmi elit fiskális megszorító politikája növekedésellenes, és csak a tőkekoncentrációt szolgálja, hogy a FIDESZ-KDNP politikai teljhatalmát gazdasági teljhatalommá terjessze ki - szükségessé tette, hogy a hatalom átvételi folyamat a lehető legrövidebb időn belül lezáruljon. Jelen keresetlevél benyújtásának nem titkolt célja az azonnali hatalomátadás kikényszerítése, de természetesen békés jogi úton az Áder úr által is szorgalmazott új kiegyezés útján, melynek kereteit a már korábban közzétett amnesztiarendeletemmel kialakítottam, elősegítve ezzel a társadalmi megbékélést. A fentiek értelmében a Pp. 123.§ alapján

keresetem


a következő:

1. Állapítsa meg a független magyar bíró, hogy a 3. Magyar Köztársaság illegitim.

2. Állapítsa meg a független magyar bíró, hogy joghatás kiváltására alkalmas módon soha nem jött létre a 3. MagyarKöztársaság.

3. Állapítsa meg a független magyar bíró, hogy a Magyar Alaptörvény elején levő NEMZETI HITVALLÁSban foglalt tagadása az 1949. évi XX. törvény hatálybalépésének, ellentétes a ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 2-es pontjában foglaltakkal, hogy immár a hatályosnak el nem fogadott alkotmány 19§-ában, illetve 24§-ában foglaltak alapján történt a Magyar Alaptörvény elfogadása, különös tekintettel arra, hogy a hivatkozott 2 paragrafus az 1989 október 23. előtti időben is a törvény része volt.

4. A Ptk. 84.§ (1) a) alapján állapítsa meg a független magyar bíró, hogy az illegitim 3. Magyar Köztársaság jogsértő módon jött létre.

5. A Ptk. 84.§ (1) d) alapján a független magyar bíró, szűntesse meg a kereset 4. pontjában foglalt jogsértést, jogsértést megelőző állapotot állítsa helyre.

Indítvány


Indítványozom, hogy a független magyar bíró rendelje el a Pp. 124.§ (4) d) alapján, a Pp. 156.§ (1) szerinti kereseti kérelemben foglaltak ideiglenes intézkedéssel történő teljesítését előzetesen végrehajtható módon Pp. 156§ (8) (a Pp. 231.-232.§), mivel a felperesek pernyertességét nem csak hogy valószínűsíteni lehet, hanem kifejezetten kizárt a pervesztés, mert a hivatkozott dokumentumok illetve egyéb bizonyítékok mérlegelési körbe nem tartozó objektív perdöntő tárgyi bizonyítékok.

A népi demokráciák jellemzője sajnos, hogy amint a nép által megválasztott képviselők szűk csoportja megkapja mandátumát, a legrövidebb időn belül magához ragadja a teljhatalmat és onnantól már nem a választók akaratát valósítják meg, hanem például a hazai módi szerint, saját fizetésemeléseiket szavazzák meg a választópolgár átlagfizetésének a 15-20-szorosában. Ezt követően a törvényeket is folyamatosan változtatják meg a saját és más globalizációs külföldi érdekek mentén. A munkahely teremtő gazdasági reformok kidolgozása helyett a választási ígéreteikkel ellentétben folyamatos adópréssel sújtják a lakosságot, ezzel népirtást valósítanak meg. A statisztikai adatok ezt mindenben alátámasztják. Az alkotmányos rend erőszakos megdöntésének törvényi tényállása is megáll mind a képviselőkkel, mind az állami szervek vezetőivel szemben, mivel a végrehajtók által történő kilakoltatások során törvényi felhatalmazást adtak a rendőrségnek, hogy a külföldi pénzügyi érdekköröket kiszo lgáló végrehajtói- és lakásmaffia magyar családokat kivégző tevékenységéhez asszisztáljanak. A fentiek miatt a büntetőfeljelentést a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság előtt tettem meg (http://tempohirek.com/news.php?readmore=483).

1989-ig a nemzeti vagyon több mint 90%-a állami vagyon volt. Mára a nemzeti vagyon több mint 90%-a eltűnt, illetve ellenérték nélkül cserélt gazdát, ezáltal elszegényedett az állam, lényegében megszűnt a szociális háló. Ez úgy fordulhatott elő, hogy a rendszerváltás csak egy nagy átverés volt az állampárti vezetők részéről, hiszen az akkori ellenzéki kerekasztal körül jószerivel a nomenklatúra gyerekei, illetve rokonai ültek, akik a kis emberek vagyonait a háború után TSZ-ekbe begyűjtötték, azaz államosították, majd a nincstelenné vált éhbérért dolgoztatott emberek kétkezi munkájával létrehozott gyárakat és feldolgozóüzemeket, állattartótelepeket, stb. törvénysértő módon külföldiek kezére játszották, vagy ők maguk kiprivatizálták, vagy a felszámolókon keresztül töredék áron megszerezték. A fentiekért a felelősség az elmúlt 22 év parlamenti képviselőit és állami vezetőit, illetve az igazságszolgáltatási szervek vezetőit és a hivatali eljárókat terheli szinte k ivétel nélkül, mivel gyilkosok között cinkos, aki néma. Természetesen minden érintett hivatalos személy cselekvőségét külön kell vizsgálni, hogy ne ütközzön a kollektív bűnösség tilalmába. (http://www.youtube.com/watch?v=c7ecIrGCsU8&feature=related)

Legitimáció


A Pp. 50.§ (1) szerint az alperes perképességét a bíróság vizsgálja meg, mivel azzal kapcsolatban kétség merült fel, hiszen a kereset tárgya is az, hogy joghatás kiváltására alkalmas módon nem jött létre, melyet a felperesek kétséget kizáró módon objektív tárgyi bizonyítékokkal bizonyítottak, ha így van, akkor viszont nem is perképes.

A felperesek perképességéhez kétség sem férhet, mivel az I.r. felperes, azaz az Apostoli Magyar Királyság mindig létezett, az soha meg nem szűnhetett a hatályos történelmi alkotmányunk, a Szentkorona Tan szerint. Az általam történő önkéntes megjelenítésnek történelmi hagyományai vannak, lásd: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó urat, aki szintén önjelöltként kezdte ellátni a kormányzói feladatát, illetve a megbízás nélküli ügyvitel szabályai is lehetővé teszik ezt (Ptk. 484.§) mind az I. r., mind a II. r. felperes tekintetében. A III. r. felperes törvényes képviselője vagyok alapítása óta.

A II. r. felperesek nevében történő fellépésre és az I. r. felperes törvényes képviseletére azért vagyok jogosult, mivel én értem tetten a hordát (hatalmi elit), én szereztem meg velük szemben a bizonyítékokat, én tudom őket eltávolíttatni a hatalomból, ezáltal én tudom a népnek visszaadni a vagyonát, és megteremteni az élhetőbb életet és a békés együttélés alapjait, ha az Öregisten is úgy akarja.

A II. r. felperesek helyetti fellépést az is indokolja, hogy jelenleg túlnyomó részük még nem rendelkezik a jogi érdekét egyébként igen húsbavágóan érintő információkkal, mely alapján a pert megindíthatnák jogos indokaik alapján, illetve a hatékony fellépésüket biztosító összefogást sem tudják addig megteremteni, míg a közmédia útján történő tájékoztatás nem lesz korrekt és kiegyensúlyozott.

Az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala rendelkezik az ország gazdálkodásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány szintjéig lebontott, az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem illetve az élet egyéb területeire vonatkozó tervvel és a szükséges erőforrásokkal; tiszta energiával a tiszta közéletért.

Az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalának Jogi Főosztálya megalkotta az ország közigazgatásának és gazdaságának működését szabályozó rendeleteket, és folyamatosan, készítik el a végrehajtó rendelkezéseket. Lásd: http://apostolimagyarkiralysag.hu/articles.php?cat_id=1

Indítványozom, hogy a bíróság a keresetlevelet elektronikus formájában tanulmányozza, mivel az elektronikusan csatolt mellékletek - hivatkozások - túlnyomó részt hivatalos eseményekről készült videofelvételek. Ezért is kerül a Fővárosi Törvényszék részére elektronikus úton is a keresetlevél, tudva azt, hogy azt nyomtatásban, eredetiben aláírva is be kell nyújtani.

A felek között közvetítői eljárás nem volt, a Fővárosi Törvényszék illetékessége az alperesi képviselő székhelye szerint.

Borbély József
kormányzó
sk.


www.apostolimagyarkiralysag.hu
Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b.

Eredeti dokumentum: http://www.nemzetihirhalo.hu/doc/keresetlevmaj16.pdf