Abban az  időben az  elbizakodottaknak,  akik magukat  igaznak  tartották,
másokat pedig megvetettek,  Jézus ezt a  példabeszédet mondta: „Két  ember
fölment a templomba imádkozni,  az egyik farizeus volt,  a másik vámos.  A
farizeus megállt, és  így imádkozott magában:  Istenem, hálát adok  neked,
hogy  nem  vagyok  olyan,  mint   a  többi  ember,  rabló,   igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos  is. Kétszer böjtölök hetenként, és  tizedet
adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
merte az  égre emelni,  hanem  a mellét  verve  így szólt:  Istenem,  légy
irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek,  hogy ez megigazultan ment  haza,
amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák,  aki
pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”
Lk 18,9-14